Vier pijlers

Ons onderwijs berust op vier pijlers: LEERSTERK, SAMENSTERK, GROEISTERK en LEEFSTERK. Zij zorgen voor een leeromgeving die uitdaagt, inspireert en verrijkt. En het allerbelangrijkste: zij helpen kinderen om later zelfbewust hun plek in de samenleving te vinden.

LEERSTERK

Een huis bouw je op een goed fundament. Dat geldt ook voor onderwijs aan kinderen. De basis moet op orde zijn. Lezen, rekenen en spellen. We besteden er veel aandacht aan. Net als aan het ontwikkelen en versterken van brede basisvaardigheden zoals het oplossen van problemen, kritisch zijn en creatief denken. Veel van deze basisvaardigheden komen terug in de levensechte thema’s die we behandelen. De ene keer is onze school een ziekenhuis of het middelpunt in het melkwegstelsel, de andere keer waan je je in de Middeleeuwen.

Wij maken voor dit themaonderwijs gebruik van ‘VierKeerWijzer. In deze methode staat het beantwoorden van basisvragen centraal. Het leidt tot een enorme variatie aan werkvormen, van spreekbeurten tot werkstukken en spelletjescircuits. Met keuzekaarten kunnen kinderen binnen de centrale kaders hun eigen nieuwsgierigheid volgen en onderwerpen en activiteiten oppakken waar hun interesse ligt.

Wij geven vanaf groep 1 Engelse les, laten kinderen kennismaken met instrumenten en muziek en doen aan toneel en expressie. Binnen zo’n rijke leeromgeving ontdekken kinderen niet alleen de wereld om hen heen, zij ontdekken ook zichzelf. Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wat kan ik goed (en minder goed)? Juist dat persoonlijke groeiproces begeleiden, vinden wij zo leuk aan onderwijs. Dat kinderen langzaam, maar zeker steeds meer kleur op de wangen krijgen.

SAMENSTERK

Zelfontplooiing is meer dan het ontwikkelen van je eigen ik. Als mens zijn we altijd onderdeel van een groep. ‘Ik’ is ook ‘wij’. Dat geldt zeker op een school: samen zijn we de Bonifatiusschool. Maar hoe ga je met medeleerlingen om? Kun je verschillen accepteren? En wat als er gedoe is?

Met de Kanjertraining laten we kinderen bewust nadenken over hun relatie tot anderen. Zij zijn ‘kanjers’, als zij openstaan voor hun medeleerlingen, hen helpen en respecteren. Zo creëren we met elkaar een fijn schoolklimaat. Maar minstens zo belangrijk, je rust kinderen uit met de vaardigheden en houding die ze kunnen gebruiken om een betrokken en verantwoord lid van onze gemeenschap te zijn.

Samen sterk staat ook voor de sterke band die we nastreven met ouders van leerlingen en dat we een opleidingsschool zijn die nieuwe generaties leerkrachten opleidt. ‘It takes a village to raise a child’. Samenwerking is de sleutel tot groei. Daar zetten we ons dag in, dag uit voor in. Onze deur staat altijd open.

GROEISTERK

Wie bij ons op school rondloopt, ziet leerkrachten lesgeven met een digiboard en leerlingen geconcentreerd achter hun Chromebook zitten. Wij maken gebruik van nieuwe inzichten en (digitale) leermiddelen in het onderwijs. Niet omdat het ‘hip’ is, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat het de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt en een onderzoekende en probleemoplossende houding stimuleert. Dat zijn belangrijke vaardigheden in de 21e eeuw.

En zit je als leerling of leerkracht met je handen in het haar omdat het geluid van het digibord het niet doet of een Chromebook opnieuw opgeladen moet worden? Geen nood. We hebben ‘digital leaders’, die wel de ins en outs van de techniek kennen. Dit zijn leerlingen die speciaal zijn opgeleid om te ondersteunen op ICT-gebied. Mooi om te zien hoe trots zij op zichzelf zijn als ze iemand uit de brand hebben geholpen. En wij op hen!

LEEFSTERK

Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen! Op de Bonifatiusschool gaan we voor het ‘totaalpakket’. Wij zijn groot fan van een gezonde levensstijl. Als onze leerlingen gaan gymmen, hoeven ze maar een paar deuren verder te lopen. Wij hebben de luxe van een volwaardige gymzaal in school. We kunnen de gymtijd dus maximaal benutten.

Daarnaast verbinden we beweegmomenten aan het leren in de klas en wandelen we voor het goede doel en schenken aandacht aan de waterdag. En we prijzen ons gelukkig met onze grote buitenruimte. Er is veel variatie aan speeltoestellen, ondergrond en groen (tegels, gras, struiken en bomen). En zijn we toe aan een tussendoortje of de lunch, dan laten we het liefst de zoetigheid achterwege.

Zo zijn we lekker gezond bezig, maar we willen nog een stap extra zetten. We gaan voor het officiële vignet van de Gezonde School. Daarmee vertalen we al die losse activiteiten naar een samenhangend beleid. Nog gezonder bezig dus. Wij noemen dat de ‘Gezonde School XXL’.

Dit is ons LEEFsterk beleid.
Met als onderdeel daarvan ons Feestbeleid.